0

Бесплатные консультации

+7 (495) 921-21-71

Агентство Простор-недвижимость не занимается арендой жилых помещений! Все предложения об аренде от имени нашего агентства не действительны!

Районы
Метро
Количество комнат
Стоимость
Расширенный фильтр
Открыть Фильтр

Купить или продать квартиру дорого в Москве

Предложений: 217

Сэкономьте время. Быстрый подбор квартиры за 15 минут.

Перезвоните мне
Сортировать по:
цене
площади
 • На карте
["\/images\/objects_images\/42441075\/k1ziz2g0r3pkuzuvrurwuhvhv1bpbxdtqjbtblvpsjjhmtz2a29mt09xwhazvmxun29jrjj2zhbommlgbeg4bhbgt0nvrvkznxhnu1d4yzfqbnhwy0v0axy0em84wm9va3fuoxc5bmhjwnfyv0ttv2u1uznadmnssmfom3hqohc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/cly2vxzhq3pzzly3wdfgderlrff4tzzst3b0bjrlzvnuz1r6yjb1vgzueefvuhjtawf1ogxmbwpvuvpslzzuuna4dfbudvhsdnhoegjxdnewbw1km3dwt0mztet2k0y5swjlaec2mwltzllpret3mc9uqxfjuvr3qzg0c2zws0c3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/ymlds0j0cerlzitobznqrhl1ykuralh5dtz5a3htt3b6b2hxmflvzwtisi9za1petwk5zvbtddcwstvvzzz5bepcamryq0w4c1m5mmn3q0xycjdldlvtb01tkzlqyzlnqwgxow5qenurzjkvawjpujl6nxn4zelwk0z3netpdeo3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/tmt5t0tzb20zzgloqjzvrtk1uhbzufyvm2k5d1jvcdyzahozv1vla21kmzbmvjqvbmr0s1h6ouviy25tawoydepmu0g1a3fhc2wwamvby2j3ytcvbm8wbk9kmldwbeq4wxlfbkx5uxbhu21trzrvwjavdkpab0tll0dswe9mcew3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/eg1wquc3n09dmuuvc1ndcxzsu0jisgxmdvhitfnmqxboym0zafvxbjk0ym95v3i0us9nsknbv1fpauxmrfi2r045n2zibmtrveswmerevdvqbunwd1nnqvptzkfhtfkrs0jiwctnmxjlmnreexjxc1joyth5mhewtw9pajlimmo3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/atrpy1r0tnuvkzhotxhzrzrjddzjm05dnnz4snfwtfnmdegzbhhrvuhlqku0mmf2rjn5rlfjbg9mset2bdbxrhb3z3fjuwrrqmdocjlez3rjs1nws0ntcvjnm3liog02duhmyvlwq0xmyxfuow1rdtdszgltsmpztephq2vhzmc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/l3pybxzgwelzrw85ss9owmfcruvivfbtquv6vhjmundymtmrajhjnnzlcerpnjblvwdmnzbnvkfjelveuzvnvgzusngvclfpzln6v2lkwlvjahrnovi5wjluowppylrnzjhiq0jbcwrzenrsm3hswnk0a3laqul6sleznlqrvgg3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/ci9sejnutwtrl1jqbfl5mkjwt05adgnrk0k2yxjht3ozas9ra1ffd1hgcgrxu2w5mzdkuklksnrprhg1sulfytzyt0lmbe5pdglktvoxl3dlkzvssm10wwvvq1lozjdtwgi1qkryz0x1rhrvrjavaxhjzu43y3vwkze4v05bnuu3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/rezwwjb0wuszu2h5vzrdd0twtdd1q0lpk0zpstbyadrrwexzsvvacfixdfcvadzicxyrvgj1rldtqmhitgsvd2dozurlm0y2cstpcky5ylfmtmnvy2xcvlntelfqu3dmtzdictzrmu1rb3jlenp3l2rftk5otkfnquduz1v5wms3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/cgo5b29urllbcm5gzkhvqznbv3bos1rpvfvrd3ntzmpoaulrtxpmy2xln0oyundnnulirudpn1v2ofb5ugtwnnexodjxtu5anlztczhtkzniqzz0n1zxzmhhdjrockv6chffsvnkk0tuvtzirk52ovrobgnzblpmak5bwmnmy0i3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/wutvs2uvctlhwep3nllunfzxqzf3ztj2ek84evnhtefdsjrgtglid3zwu2s1zkvnqndvyw1anez0exa4qnaydk5mvkt4rwznr3bidtfrzwtqwtc4t2v2bvdhnllrzjhcakc5as9yulnxqnlituz4zzrrwhe5ztzxudb2elfwmhc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/nhvxyzf2tk9qy28zahfsmldym01wbhjyvdy4mdvon3zgcfdet1vuwddqv2pzveqxui9azmp5a2vqdnnvwjzwbgxcqvlkrdnabefoowjpqjyxanvuoepxzuvsc29zumxyam5wvgjatvlyzdvlr2nqbwlayzlptfzvu21lni8yrmq3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/unladflbb3pznjzbndzyuvvlsvhywgzrcdqxmxlhcit1tstjqwtsamjxwmltzdzurm9azkl4nhp0umlkqvl0zzhlrnu0qtyyu3jkrdncwkvsnkhsagfgy0gyy3nllzhndme1mhpywhb1y0dzctbhy3vuu0ppbctsqmnlwhrpvdk3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/ttnvexrgvelndzddl2rmcwtzsegwn0d3wexvqnblz3z5akxaefria2txl0hztgwvcwnjck9leu9koey4znoyymtkslb2uvj0nefmv1nrtfjwykntzfcyk0fzn08xdkzzd3fyt3zitezjbwt3zzrdwxpoyi8ywmhwvkx4ufyzexg3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/vwvqofy1emdoade3rjrioxhwn2hprkpdugdgcte5ulfvutz1etlybhl3vdz4z0s4ywzudwnneldjamrbtjvjzm1ydkjedhaxa0hpogrpqwc2ck9yrxvtcvm2a2dptnhpemnoslp3qvo5alr2oerxzwjqb1nsnhuvukjtt29dcmc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/wnbvdneyvtjrythaughfu2tdy3j4q3hswtftzdiwq3g4k2vgwjfeavdamzk2qtreugtjttzpow9itmfzynlasjfvuws0cmtjczuzumjezvdzt0pmc3vyrxhacthdoff4slhrtg1rs0u1u01pwhl3tjq2sgvhczr6wmlkywx1awu3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/yy9rdffdmu00d2dhsxntvgwrk2g1ve5sa1zuvmnwektvn0rfvfy2tvj6wg5ybzjywlo1qu12rxnedevosgxyzthet0havdbasmvmrnqybzbzvnhsmnvuzzfdqko1rvrqtkhns05yas9wetzqmjmwt0zumdy5zjhkswnoocs2sue3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/wjd6qjmvofh0ohncn09myvliwgk0exbmewfowwvnwfbzbmpkdmvgthk3b1iyaefbow1sdnzbz2vksldtam9keurxc04xnfe2vwzssevtq3hdcm5ctzrnbnrsmkpzdk9pa1vozezwb1nxv0fhbjh3cfavde9ddkxeakpzcdfmm1k3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/mkvvztfbneg2blvgrut2z2lndhl0titql0pauza2m0toqndimuzwauzerfvyc3pscxrqudzazhb2shjbzfy5r0yxy3i5oedml0xmzggwyxbxmfzqthivqxyvwgq3tjrzmjrttw84eeftdfqrehzmrjcwedzbzwjsbzhfdmdyzg03d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/r0hbdelvmlllyvfpexdpevd4swiwotrdznpvtjvssc9arwrws3buntk1s25ur0izbkhwuus3ohoybeq3v2nywhbmbhhmmnqvcdazrdgydwgvnln6l1psadh4eghedldqwudjeln6zuo5rvm5s1uvzffntkrwqvp6aetkn3vjrxc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/vlladxzbrhfoalczcnnpduvwwhzwaxoxqtc4skjhk0lqb2tuu1liqnh3tfnps1p3vtlymwfwt1zvwgpotzjcchrqtgdrkzrlswhst0h1mdi2l0nezm9ju0pqde15wlvtzmt1zjjmmen6z1duy2vkk2norjnhtg1todlsm2ltow03d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/vtvssxh3stzwrmc5bvh5uxzyaxgvt0e0q0nqotjyngt2ouirejvmcmvfodzzwer5cgozn3hvodvmnliwunrprjfqqni1kzvvcwviazdjtzhbvhzfegzltxuvadb6u2svnzbnq0nycvljcllmn0e1ak1jd0xmnjhkodlcdhndmzu3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/ytdnszbnoxg1b1pleti2cw5mymp5rkzorw42btz6l1i0qvq5whlyd21gsmlfr1npu3hrrwxbs3g5yzdoevzkafnlcdl4rtdcnzjsswrtalblvgdsbmq3ofq5dwl5wut0zewzrghmzm55sulrbnjgdu9ttdlhckjxa0uvq1bqd203d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/a1djdhi1mnrfumtewmxom0vyckjxtxl0bmlmnflxzldsbmz6eju3q2fduk5ytldcyxk5mwjedhnnatyvzzlic2xuzunmrunivezzwvjsevpqcuxgcss5vzdtcjlhmgncwtfhuufnnln4uedpbwe1cufxvhp3bmd0ohfsa1rvvk03d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/m21kztzmwxmwwkczm1lmbdfhdgs1zknos3zwbguwcutlzenzlzdsnuxpd085dmhjqjuvoxexzwpktfzczk44cxg5cgvpveh3cgvrtmdct0u4mfluagzry1bqoehovvrnu0vnqkjab0hfv1rtm0hvl1bydnkrskzystrerfvbwmq3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/etdlwxyxwmj6czlpcwvjmlnsvunnuez0qnr0vkvqdu51cterdujts3vvodzlefrrr0d6mmfjtexbrvvzttrhdjyrv3rpddiya2diavlzzuvycis0uetjbnlvsmzbrvnpdunrulvunthjekd4ufyyvw9aqtvqufhonjgrnmlmzlc3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/yky5ofqxv3lnzuq3mxfwvc9vzwxubm5cnkdkdjnzy05pyi91b2vca3vxd3vta0v1v2vernq2c3v5as9gk2llzkwramq3edldbej2t1vuzdfsmeivtddzdtartfrssvhzuk12zmj3a2hiaznidxnxzwc3k0vvnfawb3paywhmyza3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/dmlrs2g1cvf5m1veaxgxrdznn24zt2llqxhlcevuqvjhwujputjvcs9ud05gcjjzruhery91axftqkvtnvdfaxpeytjzuvprdwjwt1btrdrnwhp1s0pimlh6qu80q0gxovorvlzpmwplwkpil3ljq3c0k01betrxvxl2ynnlngm3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/duh3wnm1oujvms9ketzvu0s2zmdxbuhlejjtrtj5m25bt25qwdqymemvvwrwrxv4cu1na3nauwnyq3fpdxvja3c4tgffbuv1cytrvezdc3hkblk2yjroz1jwz0xzblbql2tknejvu1aycwsrchnys0z3vzzovjkxewv6ukrou1k3d.jpg","\/images\/objects_images\/42441075\/ewrmy1nxefjpu2pcefzma0urtwtxnmhardhdas9vqlfgsgl6vdcxngdtelc5ckdunvc0ejhwyutdudq1v2rlqmhnu3vjoucvr2dus3vvnwput2dybs81r1aveunavu5pqvlfohrvqmfxylpvbznxaexwwvbbvlq5cuplexrweee3d.jpg"]
 • ID 42441075 3-комнатная квартира прямая продажа
  Монолитный 20 этаж / 37 этажей
 • Москва, район Тропарево-Никулино, Вернадского проспект, 94, к 4 Тропарёво 20 мин. пешком
63 000 000 503 195 ₽/м²
125.2 м²
 • Жилая, м² 81.5
 • Кухня, м² 20.0
Агент
Куприянова Наталья Ивановна Офис Таганский
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/36660658\/vhjwauqywthkqmpoa1bicitfeg9cejzirs9kuvu4nk1os3rqmytaate3mxjuq09xnmxgeeloy2q4uxdpyvjttmqzruhpawhfbjvgac9zoxrnvjznb0u4mmncwlc1l05wzmp3uljmahhxrephyw1ubddrutz4eedprhmzdhrxenm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/dldfofhqrw1cshjxbtzhohz6aevernk3l0kyyy9edvyxb2xvctbebmpmeel2mzm1ahrqwmpjdgwzbvv1wemzylftnwlobi9xymfnrxrkalr0cxlrym9iywi2dld6tmvseuxeaja5mu01z3vwavp3ujrtkzzxavnjb2nnqxnkqte3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/dmg4ag00mvrlm0fjoxrznkcyeupluxp6q2rjcwfpadj5aug3axfxqzjayvnfbkfiyxvdnksvt3m0cef5vnpstllsrkd1zhpaoedqv2fwdjcxcjl4q0v5cedqaenmbejmqno1othpzdngqwpyrwpaetnhsvhusgrkrndoy0nxvwe3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/y2vxvffxc0fzz0dmqjhjngdbsc9nunhetfjsoepyl21tvst0qmhbvkp4k1d5eduvq1fprwhmanbtbeyvshz2qnvnthrfvlvhddlhmndwukltn1jfd0pzczvwzehub0fyazfvqnpwvtdkbezfrlpxofboawn4v05sbzrmtlkwufy3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/sgvkzitvuzv3tgpevehhvgjytxvxtfmvsmduntc0mnjnnhrwuvk2vvozwvfbenjddkrrvdvztwl3de85yuljcs9tz3daqzj1r1bnull1efftdwzkvxleyuixdhpszxbutldlexzuv0nravp3tnbtcmk3l3l2uhf4z0hpb2ltvm83d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/swhwzxnwz2hvsu9smgpvqkxlwhzkrlbsvnf5nxbotgg4ohrncxvzbflgotfrdghkehvxnmzydklumkpycxhtrhjmqwrvrfvtr2lec2vzodn3tfhrunbwzfpxtezvnhflzu9tzxbvvlbfu3hqd0rum21swkrvefv1n0jqndnhl1o3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/v3phdhurzkn4axvttkpla1pwqmx6ug9ar0tnm2nwv2dpve5kwmrjy0x4mhv3q3zqu1lyb3hledezbtzlvctprjlnthayr0jibmgxqmjhc00rqufpbjjxnewwoexlze8ynlzxtw13qnznaldubg4vqjniqte0mgdqemhdczncsm43d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/s1vmr0lvwnhabjuyck03yzbzqkz0rkhuslftdwi2exvomknmaglvwjmvetdowjdywellamhqaelva2vrwdhrse84a0fql3jortj1cza4mitloedwa0hgr0domncvnla3ztlxzmvotuvdtmvdvnfvqljzs0pmngxjvxn4m29fdws3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/afpquk5tc3dtbfhbd3nzbe9zz1lzyvfjq01uafbdow5ir3m0zuirehdkd2trtupsk2xjt2s1dmwrbwttovrncnnmsjrqdgndlzrzn2i3dhnlbexqehnol2fldmrvl0vfsuxqd2yyegtkqktxtuz4uevok2zxmduwzwlwrndrymm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/b3hva1rzexfjufvkbmppsmrocstzm3nsdge4bgxlrm5vymrytjjyvhuruwerzs9or2vprmxhuu85u1pwtmnwyk0vaeztd2tju1vkekn0rwlkem9abzvhuthmbwdiadzrvhjhmtbnehf2bmtbc1zpr08walj1dhq2sfftm0jlwme3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/am9vyvf3behszxpxumfqbkvydu5vawdvqxbpv1jzn0k3zmvvtfvesndhmu9wetlbsjvtuldjru9prmnkmkoxb3dwuky1unnmm2nhme5qbw5ozlzimhvlbnfddniyvnbuofljvc8wu1vtzu01z0hsu3phetnjtktlmfl4bgczqte3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/tu9azhrtbvrvcwr1ujjhb2jlz2xitm5xzdnta3pczfloeetktmi0axjnve95ae5kqky3mstruzeycvj0b1phovrxegxiahpys2juqzfjcelwrxpfvljounhwmzzayjqrvgvxttvmmu4wynavd1dorjq3qlrzew5qadrxl0vianc3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/vdjysxdirwc0mzjotzjtdlfru2cxzglivgnsmvyybdvxrzmxcex6rdrjcu0wngxiwnd4djznmmjbl1jsq1pjogr2swrtewizt09bs0lvtljubxlarmj2wkoxemr1mtnjd1vmcwjnvg9uwkcwmjdgrmh1b2vxs3pzwhnyagljelu3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/a1ffqutybytrvxu4a1a3r0y2yzvuwmkwvgjsdmoyl0hummjremreyll1dwtodzhvq0zlsupwwvgwwu1osu11v0dboxz2mkdkyk9qb3vkdnbjcwz4uvr0d0ivszjvr3zhuhvynzhlanp6ng1qnxy3tdrfwlznrituwvbesctirwy3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/offqshptrdf1rem5nxlhuzviwksvv2nqc09azklbsdnpwmzvujb0bzhlbitmwctyakp2ogzmn2e5mtffy2tivndxde1hdjfwunlxunvkqwrrakhvstjyqli1rvbiavgwshzytnzabmi1durhdwircjlibkldq3pxtfk3oupiz203d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/zmdsovfmag5qs1netmnznxpisxrpddrlvzlpuulsqvvjmuxqqkxdtwpil2pknme2owzkmjrlmfgxexdkrgq5txnbynrrann5sva1unbouejlb21fbwewmlnatuvgnkferhltm08yq21pzwtzvlbuagndcwjpvwzpwedwzfbnngi3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/q3a5mklqzkk5wnzeetl5alvnzwvmz2dyzk1xdu11uxorsu9yzmvtsknhbejmtdfzqm1ov3vum2vyrjrxujzuru1izjavmmwrwdvmr2jec2nqbfm0y0jvr1pzv2tezdaxswtil3hya05sm1fkuvledha1wxzynnb1z3vuywxeodg3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/rkveznllbupgwvk2muzvdwludctwquzuwlluakvob2txytdvk08wcm16v3zluctdmmn2r2haeu8xsuzku25ssk9ls21lzhfhaxuzak9mqmnnn2jjzu9ga0hdu09guhlymkrztew1mkpqdw9hqjllyujiynkxmvj1req1ztfxngi3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/bzq4twrmenjnsxzmnuvhcu16yvy0cxf0nknjdk1bsvbhekz2c2tzwmxwzwr0ctg3rmxsteu5v0vuuhbtsgnpuc83ckpvauhsq2i2cnd1zjb6dflmk1vzrejsejvmr0zpnflrovdhedhqzll4bvdyskhxr08yvnlxwmlxsmh3ugu3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/regyuwnvnhnkvxhvbkrtqjnnehrndgvlrkdjujgyaufqv202q3lva1rsttzntfhwwitcz2liqky3nnrssg1qq3pabulka0y5a3htnvjlchcytnjivmxwzvhovjloovvtqmqyywfoanrnvjc5wwncc2tpbuv2mddpmuhzm3vvuwm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/vkhrnm40vtljce1wn1dzzlc1ndfmkzrjnhvaqthxrhovn3zqsnvvawvibwnys0l2utavu2vorsswuljxzznobnqzcjnrwgljzs9nvu5jzmsyehr5u1dkruf3k25tmnhbztjmmjexy0rymnrtylnqn0rsszrjqvlycgjyt2drqi83d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/vudbedezq1dnutrxelvicnzknk5gdldortdvz28xavpxrvfqmxjgsxbddxi4z1lkywexztmrbtdklys1a08wvwfpyut5wmkzqxdnzzbquxpuvk9iue1tnxg4ue1buhvarejddkmxvunutgwzoujiuuvnrmpyzddetlvhqutqa2c3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/vjhpm1llwecxd2nymgdkow5eunq3s0tyv29dclvkzhzzdgg4tetrnwo3cmjyyzk2tjl6s0pzvenhoenvaevjemxil1fwqxaxnfkzcdjddhp0duppczdhr3hoy2txrvpjewh4bljfvuhin2xnsdzyk0lumw1tskxwegxoogxqndm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/oxh3tgczr2t6nutsrmkvvznqatdzcwtrtzzqwmnetddzyljivhfda2lunmpuvhlwzlfwceltoxhlvnhgaw5xwtduvmpwakntsvdnu2npk3ridmdhtufkykvivvbudm83bhdks3plwitwd1zrqmvxohb4rhvyaupqsm1ssknytgk3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/ag1tdndxmzbuc3bywkxdvuphqtvpswlmmhrkzuxuewovmk90tmlotvdrys9kvhppelhscdnrsmxqk1vscuvbsfzhdkrzyljzwkvfrvpsz1d3umm4vhpinzdjeljyvnu2afjkynlrv1i2rhd0udjmqwqvefavzfzsd3nzevb4z3g3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/dxg1u2qrwljqwitduejvtnzptfjgmxa0tg9qahldrlh2mmlvdtdiszdkqkd3odjqy3g4rdhnotrfntrrme1hmxlxvwzkutfgwm9da1nqverqulnitlvtnwrxejuwuwhqtvuwcertbuxsvwzvrjjomefkz0gvzdzcow9svevimis3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/vvlvunp0um5laktpb3fxy2xtyvhwcm9nyzlpefbosvzznuhtqlrysk50v09knmjrn3dwseu4ued3rzbnwec0zwpbtxnrtwg5bwdneenktgtadwpjdlrqc01cbtjjwkj3twkvnhvddgfxn05brwo1rjvyrjjiwvbrtvplavlytlm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/yuvbd1posmczmtdyqvdrburcb0ngullrq0dcwfhcmnvlsnpecgewsg9bb2kzswhzse5ncctczkhoq21poexztedqovf4wuhnekg3mnjkdgfdvekvujy1r3jtbxqyk1dvzy9lejq1vunjssswq2nivnnbvnbkrxmzmi9fdwevwvm3d.jpg","\/images\/objects_images\/36660658\/m1ravhplwxphcg1zmxlgsno1c2pkwjrmb2jorfhaystnak9azdjmce55mwo1ntngtfbfc1pwbvhsk3dbtlawzuovbxvvchr0mnnkudj2zwrltgqyy3dpwthetstcsfbuvfo3sjd5ajzyvzq2v2vpbuh5enmzdwngyteymmu4ykw3d.jpg"]
 • ID 36660658 2-комнатная квартира прямая продажа
  кирпично-монолитный 5 этаж / 6 этажей
 • Москва, район Арбат, Поварская ул., 8/1с1 Арбатская 6 мин. пешком
55 760 000 800 000 ₽/м²
69.7 м²
 • Жилая, м² 45.5
 • Кухня, м² 10.0
Агент
Лабудин Алексей Анатольевич Офис Центральный
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/47259743\/sfhjkzlnqjk5awhkamowqnlkalnzl0fyqzg0mghkr1fyavrgcmcxvdfmedyzchdnbks2edhpuddzuhpnrdrodhztr0voqxgyt0r3ec9mswvtdexwrnmxdhq1n3pqyxlzvitamnjwexa2b040ytlunitss1hlowfkve0zwu9zkzi3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/c3nrdgtvqvqwntr6bmlkyzhrvfl0mgpodzg1nzrmslm3t2wzrzbjl1zbdtk0s1owoxjevdhswne2wucxmi9pdhkyoflmbwdhvmj3rfnhy2oztjqrnkncn2zvmkduvfdjbjf1vhlrahnas0xbquhpdehpdep6vw5vdkdiymgyyly3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/uhdwnjdtzvlrehbps2hneerlcei5n0mys09zrld4t1zmotrrzs9dugjheuxwvvdewgm5evvsdvhhz0xdm3mvshb3dtj0ynnqbkzvzxg2atvrzeffzjnjdm5rdevon2xbn0tomgppvtvkd0kvu2duvhpdmlzxd1g3dvzbve9su0e3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/ruxsatvyunvouk84etfjm2xhvvryym1lbgnsrjzkyzdvuvfjzc9rm3luafo5mxu4tw9ir1a1bkfdd05ezjn6munbqmpymxletfpmzi9uellswtfyvhbkundhexlmzghlt2hjb04wvdmxl1vfn2vta0m2me5kd0vsqzzmy2cvvxm3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/ahvlq2pjegtxz29oa0llaepimgr4wmzkl2x1cfjuulj2ny90awzczu5hdkjmk0hkt2vqou1kwwe1c3lnbnzxahpueu9ovvo3sldoq1plmzz4vurqshv3c1g3tnjwew93tmlkmituuvh2whvpz1hvvdljwmjsotc5uitns1dtdli3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/rnj4k2jut3cyewdzugeveezoamz2k0lfz0jfbe9vc0rnuhhxtvvyvlzuk0tmnfdvc2d0ctnta2hed2frsnzjyxgxy0jja01mehbzy2lfzxfuq2npvw5ky2fqcgx0stdirvvrcgg1bxd0ti9pcjlvvxdubmpndgneqvo5a2z1k1e3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/l0fwwhnmc2m0dvznzzexsvcvymfys25jujdimzfjceo2au1qt0fnwejkwjbsbcthcfjcutbna3j1ntbwvwvmqulrre5ys1a1tkdqetuxnuxkt0y5z2jkrm0xsw8rz1nlr05owwf5sxawuwhic0lmzupsbdfxbfk2ajljdgxoyko3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/eexdsjjitunqbeoyru5umhlzbmd6yzzqvewvuln2yzhaqwlfewtizlbtzfzqzhlhvnfnovj4dk16z3pkyzbhzgg0shczrw83u1iyt3rht3b4avdjy1lprhr5uctsow1wr0ndcmdpnvnfnwxzoul2b3fbv1rymthrznjgu3ntywm3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/dlb3umhitktzmkjvrwfjb2xpzwdandnmnxrrswjtvepsv1vwukk0wgdkq1hyueerzwdod2diek8vrng3t0txcnnyt0fsbmn3z2fxdel0u2u0u1zqazvsauxkb0vmmurnutnsttlrothedm9xse1mu1nfbfdxvu41c3bxdup6r3o3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/d3ztszvhovfrnufznwdhbu5wnwpuuk01ckd1vlfiy2rqnnjttudhos9mn2hpbgvhs0nvsde2ulfka1p3ykzmn2gysi9prlrxd2p4vhvydxpur0qvmmvdemvmytcxlzjrwmo0ewfqb21vtezcnk9hn1dwm2vktnb5rkdrcu52qkk3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/uguwmws2wnb5ehlruy9weknuouv3eddyq1jfmkv3ajuwrngvt0fwy1u1y214suz3tefzv0jebm1ccwp0d3hvnhleu1vicmzaogfyqvrrzkoys0psdhdwy2fnynhgymhdk29dmfr0nhppqlvnv1rxz21ddmlxbvdlekyxqmy4bxo3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/eljrbzkyb1vxmzixrvzjwxuwsxjja3vwykpzafblnzezn3hqb0ljdghyykhwqi85qytweuhtwxrcdhpizzlvnmxonfb2yktzk2p6eufxm09xmjzhyvnrskfzogppmvnhaumzr25hvnfcq0jtudy3m1b4wgxnulf5shkzbnqzruo3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/tmxir3r2rufazdhfwnfaukjhsthjeefxc1fomgruzelawgjtwg5iohirsjrmywram25xduvgedbbudeywhjxetflderqsejbuezydzntrly0ckpuzhfmm0e1djzmk0zgtgw3tklrau1otnqzc1bxa215weheazzjogptuhq4mha3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/uehaegz3qlrfofjvaeh0tfjnm0n5n0zsuctpywtfuk1quepkb0xzufleqstltzrunfrxcmrzcernwu9uung4eu11qmdndw9zum5bsdfwywrzumnytwnzl29gcungquxkrljos2rzven1r1nhmunvbu9cbehzl1ndqi96ukn5be83d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/sjr1nxnqaldnqm9cmwk1ew9oyzlkzernwgn1bvf1ru43ylhsutbkvhvldfphs0lit2jtcmmys3f3bxvpvwjvn1vkaxlkc0s4v21frfpnrdfmee5isc9jqzfstthcdwv2tetkszhkymvutksvz0jetzlnmglga3r5wxjsagk2rwk3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/mzbsrm5lufhjzvnurgnlqufotlermlfuylfnrla1wdljvs9mm1notut1stvvmkptc3ljnstttlkrsthzafh5sk1nvnbptzf2wkvrz3l3y0hvsdmwsxjud0xlmgo1nllynzfnq3hqu0rtmxbiaxlhnjy1dwm4m0pnm1zntjvyz2e3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/mzvlv1n0zxhsrlpgwwfwyujoyvlyuys1udf6njg3cnzdwnjttfpyquxmztzzcxnjd0wzt2dcdjdqv1fpy1o4umzys2ztu0ram1i1zvcxaw5rwnjmvgixatdtbfpyy1jgmnzlmfhtzk9zuk9deu1arepxy0voow05dgc4t1i3rnc3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/bdk3whn6rnfuowrpsffjb1k2a2xlkzk2c1ply0thnddjueywqmnaatrqdfjgudvus0njvtnmeul3ndjpwfrvutg1zgnsdvazuw9ysvfuvurnugfyt0xjuhdlvnvswuj1nfo4u29prdfhcvbpvtfun0vwndrrofy1bgpzcwy5agq3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/sun3vwvqtdnpv2zrlzk1mc9knujsn2jan1zncwm4nk9oaxn0nkxhethol2vpdw9runzjs0tjcu9wtwpvszzqm1h5oudncvrtrlllng12k1rlelfjbysrcexiv2dhtmzicek1qwfxs3p6ngfnr3pqaglismhibuf2b3ztohfntni3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/btu3ag1bvzyzwtlawjdnrtzsouxbq3hnsen5ewl6elzqrejlwxj6djnotduwt2dmmdzsvtdmcuppck9svdezrgtzym5ounnmylyyvllymtrub1rbodlwwg9zmmgrnznjd1pvmwf6mvn2dwhvv3nlueq2thlhqkhdy0rpdmrrzte3d.jpg","\/images\/objects_images\/47259743\/ynn5rwdlt29kqljcdjfimdvuazvmmtjibnjtbzdit0t0rmlhlyttrvyyovvsr3fvzlg0ctn1tctjbhptrhvkn2lpbms3utltnxpuatfishdarjc2z0vqb2i0txjrtneryknka2t0n0t0ohl0bhgrtmm4egjzmw5dnxdumxhvv1m3d.jpg"]
 • ID 47259743 3-комнатная квартира первичная продажа вторички
  кирпичный 3 этаж / 10 этажей
 • Москва, район Ломоносовский, Архитектора Власова ул., 22 Новые Черёмушки 10 мин. пешком
54 500 000 387 900 ₽/м²
140.5 м²
 • Жилая, м² 79.8
 • Кухня, м² 20.0
Агент
Еленич Светлана Валерьевна Офис Таганский
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/47897406\/ugr3ajbec3qvefbelzfubhiyrtnxd29jc05evejfoxjyvk1mwkjjt3lhqm5svvbbqla3qmd3vhpfetlmrfyzuw9odxnwd1b0l2dzdw8yszhnoxjvq1l3u2tyrgvoqkvyevvsei9lzuj4ael2rjdll2vjynhqdhjsqwwvtu9myuo3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/mlnczdzhehm5b3fzrg4zbdryk0drbfnncekwtffhzxnvcxezuhuvv3q1udlyl3nmy3vyodvna0jhogpku2uvtjrpcnayelywmvncvmerr1fhmy9cwxm2bddlohdhb2dwwuu4ejjiwljpnxfxngvhzmgwmfu0wkpsnvhbt05qv0w3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/zngzrnb2wxh2enlenhb6d0rubdhttm5tvvp3bwxantgvmzbpylvemjj0uhrcvytobmfkzwy0wwfwzgnql0l4zuy3ymtiduh4afnvuk1lu3dmn285ullzue5mawvsr05kwdh6yi9abe5mbmnledlfcmfwcnntq1nqoe51mdqywm43d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/c0dsvvoxcvhtz25kwfhkd0p1zy9hoxlsrezhbfa5vfvxbmzjqtdzc2zuewhtcgqzqlfpmzdnvxr2rglsmurianrwdutyn2dyynexnu4yrhrtrwpjmu8rc2tbcu04deu4uldsntv3mec2n1o3ujhirtjtuxlwynvlmlnyrhoyru83d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/rk9uuhpssss3mc9oodnlazfqedvdahkxtwpya1hymwj0emjrn3jmavv1thdnq3zqctvcyujnvlbaqthibeu1m3bkskrvmzb6tgc0sdzntuhzqzfqwnq2czk3muhnugpuvkhxrfzhmtbrz1rtwfzfbwrqrwvyl2lnc1jysmjnv203d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/zmpfrm0znk9psxg5elntbwl1rgsxr3bxulfjmfa4sfbmaxzjazzss1btnhrgzw1tqkl1smfftet6tknswmfkb2jqdzzrmfhksuc1r01ony95wfp3tvbxouqyqnv6qwj4cfa3vkjksurwwnlit040rxhneugvbc9rdkhkk1pvcfu3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/vhvzce1vv2zang1ybvn5sulkenvtkzq3ejdry0zczkrol3zxnhzywhrvbk95c3bfntztme5hcjjpyxg3qln0wutuymy3mgm0d1jbtff2ddhhz2v3zhpjnu1wmdy2t2jvovjzyvpvb29ydupky1bgwctmvtvbnwrutvvzvmppsza3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/qkt6rwlsk3ntdit3snlbvtm5umtqs2r0qmuxzzrqtnvjdm84mni4nmjxnytkvdd1n0nwqzvstlbtvzbely9xrkf6rvy5uhdpk0xhqldozxdzofpxduljtzzvedrnuwfsdklvrm5wytzvs3jndmywnwpkbupkuxhjrhjus2tstmi3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/ayt3nmg3dwr6b0tua3bpauz3v3n1ylhmsdgvvhd2mxfjsnbcswjydthmr1bwqm8zwhfrexhrq3hfqwxbkzvqymlxwnbqnvhusm5zbtd2atrwchhqowrhqxp3sgnvt1zqtulzuzfzahluy0tqrfn2cw9ft2yxeeexafm4euhwt1g3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/admzndhcu0vlmgfhwnrjnuz2cnhycmxhuhhfm1fwblbwvtzwuhpfnlrwdxjlngpaaytvdvnfd0z4ywxiu0xiskz6wtdymtfosdllze9kclcxcgjkqxzybwwraevrrhlerulicg5zy2ntuzfyvnltwehvzktxtm1yzepurg13dgm3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/dlroogjjuzrvyvmxwmn6swfhswo5ytr5b3fon1i3u1nyv3ditfexdfzrd0fzmjdrngrhttkydzddwwnza0qzastnswp5mejtuejrk1fgqtjiotiyyuuwmxl6a2y4zxv0aglxcmribjgzv0vaswjwdvlkcfbwtfbxtkxsqxhhmti3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/betiaddbtgnnofnsugxotg92dk9hnllrmwgwwglpvkfqump3zxk0rxdpcdvscu1vl3bvshvosnpabjzcbfptbghka1f1a0rkdnrjsze0d1nvy2xxdutpeehutytsrnzjowr5blrxzitftzz2aezpsxdnmmlhd0y2q2zfztyrykg3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/ehzims9vulfsttjmtxrinflhmg8xrtlmq3novg9fmxzws3llas9huug0zglkbe13l3rsb1lnofnpnmfyqm1uaxkryjdnueo0a3duqvnqt1kzl0rqvvbrugnkz2lhauxcr3nsd1ruu2xgdtnoedixwgdtzzvmqmpcstj5uvv3tmo3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/uuh6em5edxdpzlzsrg9gzgnwwthjufbuuekxnw90nhhkcjngbm9urxdnouw0euznanbjd20rvw1zoezxckridlhznhnotgzjy29zu0zsvddkswrsmwjxm21gsmwxt0r5vhhrafjlb1h6ai9qeevrv3u0oe4rzg5fz2vpww5fvfg3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/dujmn3hmblavm3niduhgd1h6s0zradrhumltrnnlew81nljawdfxy0dlejhey3zyyi9nwgrmrjrvqul5uvqzqkrwbed1dkuwbffdtmxpbjdqrhrdag9wrkxzteplbjdkaljwdewrn2lszgftrna1muxiow4vqkzoqvbhuugvtmu3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/ddfuyvjztgxnbe1hbjvsns94t0dkt3krz0jxvmrwref3vnbodnnhuecrbfpem1v1y3vjbvbtq2z2dwpbk2hrmmdoaeditwn1cnc1t1rkm0zts2xeqmhar2nralz6utfoylhaoguwtg1bwk53vmvpm1vzbgpmcgurdkl2b2s4d3c3d.jpg","\/images\/objects_images\/47897406\/utr6njnywdjnbupoqxlodytsekg1owdhyncrrwhms1bkryttatvkwkrkuvnvs3dhotbtc1nvsevfq2htvdhxqjjybzljwnb4u2lkmkp0rtj0bmlgbkf2vgpitzdxmlhla2lrngvrmddsvxcvndnqn0rsmktwtlnsngpvv1zqbte3d.jpg"]
 • ID 47897406 4-комнатная квартира прямая продажа
  Монолитный 22 этаж / 23 этажей
 • Москва, район Сокол, Факультетский пер., 6 Войковская 15 мин. пешком
50 500 000 277 473 ₽/м²
182.0 м²
 • Жилая, м² 144.0
 • Кухня, м² 22.0
Агент
Куделькин Андрей Владимирович Офис на Баррикадной
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/51317596\/k3hzuyt2yvfbwefhae04qnnpmu0vqvnlwetdevd4v1nhqw9ycezucgznnkdjbhndk1dxky9hdexqcmljrgrin1jisudjwefik1jjbljzagvpwmdmwue3m2ztrcszynjhn05ytwdxb2tyk3fsdk5wvexuoxhmvhewdutzwdjrmcs3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/u25xq1jom0vxylnlzxrwaje3y1l1tzfbru5uzhy2nu54muozzutesglgvk9ycdndqtvjrjbrenrhdgi4t1htcgratzh3ogirdkpou3fyq1rpdkx6s1nkchc1nk9zbmfjtzazofbgsmhhcjzgq0vqretmu3lpn3lcmwhmy05qzuy3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/z1rvsmrntg1lnc9nczkvb0nrnlbmnulwbvjxyk12b2m4zfgydezxn2tfd2hsykngqvzik3pzunvycjjhqzffug95k1jnudl2evfwnthdsc9gevordk9dc1a3q3dku24zs1dpemivylzbytlmafbasverwnlzwfh2mstmenpwtmo3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/zgzdexj3zkpiy3b0s2juvgftq3qvl2dcl0cwvdrqagi0mjhuzxntnu9pq3hjdfhxdtrxas9nzjj4ujgwbg9zctbhwdrya1rcovnmm2izd2niqmruumryd3jowha3m1yvyunfd291cvv5a1dfa2zlb0zkdgq3ai9rslhrnuxbzvu3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/uvarytyrchrgvjhrwkradehycwzmneheaunrq0pktw5nnke4a3rsbmfvsegwsklsy0ztcllfvxg2l1npynbyelizbwfndxnvntcya2yxrufidzfxd0yvsjd2z1rvcvpicxjnq3oru2j5re95v2fuv1dpl0z4adfxehhhyvntawe3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/t1zgmvn0qjfruef5bwextkk3ylrtc0n3mlhqb2u0v0cwsgxlcgjul0dkmvjmak1ju1vhc1vouvbeczhumjrqrwl4nkkydnzwt0pkte5fyvr2qxbbnxvtsdbinelveuyrn1qvwi9pkzrlb0nhr2pvrxzjqu5odzu5nklkczbbv2k3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/medhtxzos1fhnu9yl3vinjrmrfz3ogfmthpbmvzqotfuymk2dk1hszd3dxzoae9qbdvpvm1ttjbrslnns0z2wgfvu2fkmufpu29kt0dhl0himgvqrefdtxo3ajz4c1fva0xunupmwm5wnhpudgv3wxptcehvrllhee5yngnfa1y3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/duzfsctpb0ezwehztvzaaw8xrvhaskgvcw1pymhnakozalh4wjjfctldefbgwgvob0vwewkvb3poumzwmtlzs1c0dxuxww5xedbjzudzazbrz2fvajdlr21mty83yturymxynzhknlcrwfuzt0zuy29nsxbhrg13vmnab3zjcwo3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/rtdotgcwau1pwvncnerqoednswlvytd3yknzq1lxu0p3etbgyljrd25vuxbavhg1l2hpvutvcui2mnrkq1fzsjd6q3pvdnzvd0vgnk5ol2rscffuumntc0fjvlrnnxqxufd5mfuxmk5un01maxrkvulqmhz6sjjlywp2wtv4uho3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/v2fcm1h4edzzc0dmos9wue02vulqogvuazvzn1hazuz2adl6s1buwnv3vw5zzkhxm042t2n3mulusgrxsgpurgnunkducdjocu9od1rmb2n4bwzid3c3s1nhchfxaju1njhhtlpwy0p4a2xvyw5kdxrqz2qzmln5cgjsrwhfsfm3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/qud4nddorwgxs0jytjluv3dhmtffvc8rdgdqbmgyewtia2xhvduzdvpycgmzektqbxi3l0dht2dyym5lv1lkdjq4vu1rufpjykhln2fxmdlhs2duskzerxbozmpud1nkcmwvs1p2l09kbhjpv0vuqtjyemxiae1law4rrddsajy3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/stluvgg5quncttbrdklxclhubhbov2zzn1rznw9yoec2l0uxug0xckyzrwy2cudztmrarlpcbtixc2rpd0uyuhqxuxndcfzmmkxtwdrouwtkk2v3t2n0tkduynorsstht2rvu1vwse1ttxfbrnbwr21umdj5zkdkmu1rszirnmc3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/uk5or3k3alnos0hmbdduujv5zm8wwflsu0dua2xkadlkshrwddfxrezmzemvcwtwshlru3q4r3fvrkkyu0eznnlidxp3vkttsuo3exm0d1lpc3ftnxy4bezjsuzrtukvb0f2cff2qlrqwudizddfwjrfundcbuw2ugtbzgjkync3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/u3fzce1annn2rhl6supizljcb0flbjbhdllgq1lochfpdmlouew0rkk0nxdbbxpjsglmuktia0vuntkxl3jhqnzzv0xcms9synv1mxayugj2ywnschf4b1zkowrls3jby2hxbk93s3rwsme5cuj3ak5rn29rqkuxugfsc1vywvm3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/ntfryjhirhfnstl1wnfvz3bxwmpzum9pyu0zamj5vgw3wg1paknuufpeuu1nu29rwnbqy3qzdvbsz1zlbxpynnphajzpeddgrlbwtgivejvktljvewrrnmzvmzhxbgdwuvqrwkjsofztvdvcrnu5yvg5qtzqbdrumtbkogztu3y3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/bdbmbhnyunfotmnqnvjpovdsvmrrquv1d0hxskz0rulgn0z4q01zvwzbdhbsmljzk3hiag4wwvgwykrxcdruvnn4ttnul1hjv243ndjaa1dqy3a3rejubxcvzta0vklotlbhs2tlvu9iwdgxl3ztl2dfbdluuhj1oujkavfvddq3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/re5jmjnqr1owy1pavedcquvyly9jrmf0bsszmljncxa5yki1yuzxdjzzam1mk1a4qi9tejvzcg8zykrfzdhmb2zkl0jpugn6zvntr0crd2yzrerxagfszxlxvmfnexb5ww9iy3fuzek3cvvbugdla2xcsnzoa1p2uenkskr0chg3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/dgzxedk3tlnxa2d6bgfosgrpyuzodefnthkvslpmofzpwmpntgdnwstictd3a08xefhrcgfswwfmmjyvwg9vb0fhn1jzck9hnw0rv21ndvreqzu3awjaykk5ly9pbzn4k2fjchdomdi0tuowehvfn0jgedfyuur6qklnsvrivlk3d.png","\/images\/objects_images\/51317596\/ng8xtun4eefxszzgqytvnhjsqxnqvdnytu1zcgjxceful1nprhfnt3dpzgcxvxi4vzjunwvskziyrljkqxrlwk9lttvhmuthzfptnfiwdzayt3haynhwagfdvun3vvlny2pbt0w2wed2nxfoohruulfjrtnpbju4mthpzmnmbti3d.png"]
 • ID 51317596 2-комнатная квартира прямая продажа
  Монолитный 6 этаж / 22 этажей
 • Москва, район Раменки, Столетова ул., 17 Раменки 5 мин. пешком
46 400 000 454 902 ₽/м²
102.0 м²
 • Жилая, м² 44.0
 • Кухня, м² 16.0
Агент
Гладышевский Никита Николаевич Офис на Баррикадной
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/51125022\/ykpwshvycu9dofnla21ymuq0tkm2dzgwagznnnbpuwlrdjrtm01mqudxrflwsxn1ww4yd2fbswptnm94eev3uxfgqk13vwvscu1hcfj6mfnkvzvzagfva2zoqthivuj4l2o3n1zuzjfrvvhlvw1hzu9wl1pqnndyedrnalrgbuk3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/eglbqznsuwhswtrhl3davfa1eefzsxduwkkwwuo5b1dudwr3bflgme1ss2ppvjhlqmtjmtb6ae1ut1vtvulhvmzswm1pc3pemk9mbtrwbuzpzuxpyy93t0zxs1viv01ocdzxsgtxekhowjvqdelml3hqeukrrkmwwg96yvf1qvg3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/bgy2wutxrhbjded3wk5wmgw3rjz0djgvmzjol3rwc1nwrhjgv2xsejlps2vvv0z6rwdjt0vnuuniaepmve56t0nruerhm1nonjbistrurnhvmffqsuc3s2prctznnusxwuxmsenmmzdrb3a2btfwdwhgshvldvrxmnvqeeptbzm3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/c21hk0nfsdl2qujyr1mzzzg1yws0eji5nwz0yzjfoxfbszzleuzjejbhtlo1txjrdk5orulan3nluuhsdg40mehmegjmmlvmetdkd2tgm0xnb2ztlzzrelyyyjfsz3njenvcvkdmznful3peutvtvctzbvvqri9kdhrpovu5alm3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/rg8zk0mvkys2seftatgyvdv3vjjzvu1ms0zkdhlyterlttb6mvnqmerfbg1ysxhpywdbchdtqmi5c2czsnjothrluwf5qmtjbvhky3y4cvrivegwuw9knjr6yvdhnnyymvpkaupkwjdzcgm3nedad09emfdjs3byszvssetjewo3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/s00zd0n4q1hlnuhunhdpyne4sejuz05wbffyrey4twtnq0m2tct3exi3bzfpt082muxta3o3zmlhsvlreujzde9xy0jbohlbzdi5rg10sjddnze2v3pbbkcydxc2ngc3mufcnlvvrnhzv2oydxpltjrpduqysg9frel4rnl0qtm3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/mmrswu5fog5mmnj6uxgzcuuxejb6ss9fbg1ruhvnsxvwwdvmlzhmvjnft2tdn2pjbkkvcwjtwedtmlc3ukpqvk1ltxpvq25jctzozjfgutnrcm05augxyu5hafbwdnrvnvpblzbuymhecjlpelrnmxhxadzcdvldcfm1l2lpl003d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/devvdnb5mw9qa1nxsdv5qjd2tmcvc0nsow5am2vaohrsvldhqwrpastdmzfznwdkeeg3t1dzymfoyjrwk2rawlhfbdfrsgntzu9yn09la0lqewewbxjnzvj1edk3k2xxru9mvglov1rceulzwtlknfbjc2lfbxz3m1pimefroxi3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/ukzoz3ftcuxqswl5rc9xnmzhd05ttkpxqxkvsei3tlnktjgxaet0qwtovhcvvfluv1jrtc9wng05zunlwgrxrgnnzvzfd2rrsgxlz2huuvf3rlbtrzdnmdlmmmtxbwhpqnhjsfj1d0zey1ewzwrsmdvsdjarndlzewptwgv1eue3d.jpg","\/images\/objects_images\/51125022\/muvfewpoylc1l3vpmxo4yitsvstak21hzfpqmtbndhljbkhluee1u2cwy2nns1aweflwcvjhyvzoy3fkyvrxbtlxufc5zlnevejsqnjquhdbedf1vk9mdvviuxfnoglmrhhkczrrzw9xnfa5vmywzwjkuhrxwwfwu3hyujlzu3c3d.jpg"]
 • ID 51125022 3-комнатная квартира прямая продажа
  Монолитный 4 этаж / 14 этажей
 • Москва, район Хорошевский, Авиаконструктора Микояна ул., 14, к 3 ЦСКА 15 мин. пешком
45 900 000 421 101 ₽/м²
109.0 м²
 • Жилая, м² 74.0
 • Кухня, м² 14.0
Агент
Антипова Елена Юрьевна Офис Центральный
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/51326764\/vkdoeti3cetybwzld09pbujxrw5pyzneetzcserxyitisc85sjj6tw5hakjzzljsbstmszk4l01sk25tsktdmhuzzlvyn2kwn0fmufjuwxmxqmjkuzf1ectquel4tlluqvozevewzw9osdvkcmfmz1z1chlzy24yn25vrnbxoe03d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/wdhns2zzs0s0dkhtl3hmwjrzr29pd0dywmp6c2z6b1f2dehia1g3txrtzelzevc0nzk5a2rjs0xfdzhcwwvvbdhcrzf4nmyvagy5k1aykzbtzvvpwvizs0g4yzfhoec3b1v0eedinhpsexdfn3lybmhfr0i2rnqyc2jtslk1mlc3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/tzniyln0oeu4tddnwurvdznhvmzcagfhq1rllzu3ukvgvfixcew5mk9yl25amlzqswradfzicmrgnm9acdzpoup6chiybvprnfhwow5wr3hjnehjbtlluvjtt0rfc0nmdzdnwjvrs2lyagjpbwrdq09wteevde5unuqrahlld1o3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/mdzqefy5bfd0quewrjhaeelynzzoq2xseddhl0f5u0tznmq3bxg4nti4ofdtvhp1dfq3dnbmvfvhvho2btj0nktvr0cvvtvrofbqc2fuqu8xtgpjbmjfwec5me9vnddqugsxu0fcedz6whdzowdbsgd3uhc2suxhmhnzem95q1k3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/cuffbulgz21lb01oa0dsufj5nwzlm08xtvrwmddwdk9qv2venfjkq3djrfppbwlgcevbv1hjngjtmhrnn2rsshy2q1dmymvvtjhvl2djqlh1ds9rvwfhtnzhze9bstz4cgzsum5kdyswvnjlulndvuxydgpumhvkwmxvzytcwfo3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/vmhln0j3bfdmyxiwunfctvzvyvc4qnpvec94dxbhbg1ayk12bvpmrvcvsjfdbuphcis3uxcveejsmjkxbvbnu3dcaer3k0nxaxvva0lvqug4wjvln0xxk01ju0rurep6u1dzcmy4eelmatfncupkq0tpcvbbehbkrjfpdnr6oxq3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/r09snvfrk0nxcy9ydwhkzdlydknovxu3lzrwcfbxavftwvdizmxqdmrcr2vzvexqs0pwykhrdetynjlunmpvv1p0bdv5s1fjbeptuvhfs2pxmwryuk1ctwh2us9tnllpq2j3rwgrawdjvxfsum9xwxrkt05tn3z0rwzootfyau03d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/mhdibnvonegrczldvfljdtrvawjwl2kryumyvg01a0kwswldc2u1suxmd2reqnddctg1owtcekvoqxrpvm5prgfrk0jzyw8zqza2m0zlsjjaoghsm3mrohcxtwniyujuqjzvumvjuxjeelh1ns82mc95vlj2emu5t1flunlhbdc3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/rufobgqzwdu4neqwqs9jstrtsmzauvhnwvpsahrzzwjtnkjubufqsmq5bwddl0duqjloz2jua2pqvhhzswdnugzouzbwqzq1unpqwfyzywuwzvzbn3rqzjivmmtkdlngnkdpyuvosvrknnd6tdf3bnn6nzfsa2dry1plwe5twje3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/ndnvcwt3oug3t1hxvedovmx1qnpmwe52y0hiy3livtkwsjhinxnwrey2tkrtazjzzwg4l0wwtdvhr2ftbfzjetizalixb1zmeejfl0laa2pzodnpl3hju1rvdvhydeztwm8zbetuk2zkuwflsknzzwx3nflin05kevb3t0c1nza3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/tzeyrumvtnpeswjvn0ngtlfydwe0tktpvyt2unb3cwhwd2xqwnptyxd1v2yxuxrdutbrmm9mshzmcm1pbhjbmzntvfrioelznehxogjpohvywtnurwzrc1zcvndpbzniyvu1v1jxblbycenqywirqwxlv1hnyveyuxlpwuewsno3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/mdfamm11snvqtnnimvdabk5sd1hgn1frr3bbvhfpq2t1tfvhddlvtlntt210cfdicllkdufjrwpwatjhm05ybdaydkhcywzwmgr2y1u0ovqzrfnjndbnrkvscjrycwlvevfok25rady0ngs3avhkc0zboehyvxfvr2z2zvhunfk3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/eulok214wvkzsnk2dkx1sedmclcyqjvrmdyya3gvrhnldwnqvzjnwuffzzywzdblau1urdvtwvhkvndlyw5vmupjylvjwvfxl1nfthrqsmjpmytrmdnmy2huqndhtzhzb0tpr0powgtzuev2dln1m0rudy9vqklnrhbov3dzdxc3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/y3jlyxvqmkyvow4rk2vymhe0muppd09otdvyyxi0bnjwwuvlzgntnnmvoehqy241mw1dnm5qoe5rnerjqju2bhponlvzehniefoyvw14mfrgvlfmevzhwul0sjh5bc9rzk5yrjbqtfjudug0mwl0u2dmwkp0mzjtdzb0bgthc0e3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/vytwrmrvemdlzgruzgnsbzbluy9bvvjhl2n1owtcrhzpzu1wqurmslo5rju4nfb0owsrnvhlrtztqlhhb1j3ahbizvrsmy9eavory01zr1rybg8wb2ricjdtvtzryujbv0wzce9koei4axplzlczwu9jszlczvhmuitqsdzqwmc3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/vgtqtnhpa1prvkpiay9vkzrur2p6ofrrnlu2l0nlnk9tdvhrdwr6rfgveguvsff1nxu1ue14qk5scvexazqztmjmnuurrvz4dljjdugxstrsvuzoclrpymtjzezzdmtqbljfswgvymrornhiz1ray3urzw15uglqtjzksnbru243d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/zmz4rmh5cy9gru9uqjvkttzyc0fjrlj1wdu4ddbyt0jhstvwt0k3c0wvrwjir2y0rytnyjarmvzocuiwutk1egrycgvuqxayvnr3thnqcuxmdzhrumxucgdqwvb2wek1ugmxy0d2ovzzuwdmwutkt0xnzjhysk95vgroc3vrckk3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/avhkuhr2ym5iucs2n3jrchvqvk9ql0deb3m4wxdabm1vred4ag5yywtgr1yxogpquelyodfcuxviz2l0wkpvnud4cflzcvnkrmntnxf6k2e1zwldampecujduzlxs3dsbnb5re9dr2jrnfdsze9nmxrumml0zkf1c2fjexhfwtc3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/t1bizvnhtgvczlqwodizbwexmkurs0h0yu5dbwkrtvlqwhavwdbdavp3l0zqnehqrzi2b2jnwmhzmfnel2fqtxbvumozmkzqk0plazq5q256n2z3mfl0k0zsmdhsegxmwknvqm5yk0pxdxfzswtrewxmnklzsunud0rduc9tv0q3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/z0uvr2ttvgm5zwtqsldhl0jztdzey1d3nzr4sm45ehftvk90vervefnqrjftmtjzredodhfvb2furvnoq3mxbgvqrfdaazm0edrrwwvdn1jhvvlianjjv25pr0drnk9tz0t6clzbwmtwuznqufeyu0fvz1j0aklxbgtiewpknde3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/wfphzkvrmjzrmfjjymt3q0nyt1f1ry84b2ywuc9nwgrzzuxdnlftchc4umsrslorm2jdvjvuvi83m1djwu54azyvs21tv1nxskzpeu9zukluy2zsmmnyawnumegrnxkydnnpujyxqwdyt0s0tun4qlfkvfdddjvwc2iweuxkohq3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/ww5nywl2m3g3oe9sn0qysepvrzhcb0lidvvzahr3akhuvvvnqku1rnfxdhprcmrkotluewu1otnelzd0ahnxuzfrq2xnceerz0dozhjhyxzlwnpbbldkm2k1k3r5qng4usttwlg1rjhmtjrmwmdkevlhuxgvszg4swnmwkxrueu3d.jpg","\/images\/objects_images\/51326764\/k21mzw9iz3dlmjyrmui0axjxrfg3dxvsvtkvaxftwgznz3hwc25xshdrz2tfb0hzsnznq2vrsdhxukltcwnzdkdtl1lpzmdnahvuruqyrekyyjzjs0g2a09xdfdoa213qvzczfpcmdkybk1fvetsr1nvtxjnyxv0wu4vnmxnofy3d.jpg"]
 • ID 51326764 3-комнатная квартира прямая продажа
  Индивидуальный проект 7 этаж / 25 этажей
 • Москва, район Митино, Пятницкое ш., 15, к 3 Митино 15 мин. пешком
39 900 000 300 000 ₽/м²
133.0 м²
 • Жилая, м² 68.2
 • Кухня, м² 17.1
Агент
Варламов Михаил Алексеевич Офис на Баррикадной
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/51119732\/qvrhc0vfwg5wte5lwgf1s0vfu3vhzda2ufpiy1ffmlzlaiswn0znmi9cd1z0ejl4vdryutvnzdiyyjneotd4y29isgr3ewezv1ezvkovd0zovhlsqvl1zjrhuknxs3zrq0noexzpoxrtmdjiufa5y1bvyvhuthlor1c3mtrpy1c3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/mdm3zhj2umtmnm0yu2n1sfjasvngofqvukvzuxfjnkmzwhhlvno1retvvknzdkhyamlob0c4mkhvzudnr09hcdblrnvzv2jxdknzmdy0rg0ztzven3zqdvvyqjzmbkpur3b4emzmelproemwrgjna1lmsnyxethzy0dyvvbtnfi3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/rvpwu0vhm0vvverrstc2wwhyumlickhysjzudehxzxlft01uswnkwkhiehjfbvrpulkyk1pvwkfjnnp0vxljzepuzgrlsstmn1pza0tnyxjoqkrzrfrothpevmxln2rvzhdcbxfkvwxmy2q3uvhyogmzl0prc0fac0lkc1pcm3a3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/d1fnqtrlaetmmuzqzkhqckfqrm5mwlrsr1zweknuk1yrqkqxuw5swmxsczb1ztjhbtnkoudkvujuu2ltrndzr2r5ckz0eejdnkf4dxhsugvlm2jhzjz6sm9utmdrl0rjwmhpedfjmg5vq0jzr1bfrlmwsfa2wwvrn1axrs9mewu3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/deqyutvjywuvdgvmwfhcbzz3unf0mm1rawx1rkd6clfpnla4yvhbt2q1am12ym9zsflfamy0u2nba2z1tzhludnjzkm1y2phcezovfpemg4ymfztmdjtynpjvg1xsjbkl0lry2lysm5kwljonzjodlnfm1fnn1yywhhcyvfit2c3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/ctdvrfdxqkhmwk0wy1rwm0vda0lsse1pz2fsz3pxnnnosnfhmmrhwe1sce5szm9nuc9mmzblzjq3sxbssvzprudud3npvm1fnxdezgr0ukw2b3vimudhmxpratryvhf3uwxbbhvpenp2rkziu1pwmmxncxh4bflvz3njugpkumm3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/bkzwc1jhaehwuefpqldoovdik0c5b3lsqxr0uxqxuezwrepgeg12dxbymuliv3oxvmthbfvltmzwnkrxr2yrtekxc3dtqlpdbnrvzgw4uxblaet2bc81awt3tjf5v2k1zwxjamgwbstmywdkslbtmnpdzvdkmjvztvjwalvaako3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/bhjvcdjnqxnimmd2atlhtzztrjrvl0hgq1lxajywrzkynksrwvhgrlphnc92mjhunkk4ehb5rndzczm2aglntdv2efjinlvqrenxbnbloedoectutwk1nkhputdnmmrydwvlwvlhk2vdcutruhdwwmlctudqve5oveljmzfhsxg3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/adbudtjlmmlcd1dhywvlqxhjdxv5ak9nrys2cmnnwvvlrfllq2m0t0dbngt5uuezmjnjk0vwuvdqajrtoxz3dwvlc08ys3vgwerachjyztjvbfdub0vdsy9hvfbcny8rq29kdmrjbdhjt3hatjndyud1odz5t1hjt3k4chevady3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/dwrxvjdzagvvemzpnhl5slg2skdythpjme9urtvmqkroukgxqlpuzhmwzzk2v05ubnbdmnf0vffpnlzjd0jbdm1bwdlumyt3bwg2ywpybmdzymr5rmc2vxzpsfqwag9mszc3bk43zlnzmlc3vwnqmtzfkzj4cep1tdkwnlznvjg3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/n21jeti4cllkbjlamdyytzrveu1eak5kegjhnljldutlsznycmpvrmhfvkr4afazk0xctnrxsw50vwwwwxvnnwpyvza4ntl3edv6rvbinlm1bkfzd2rrbjlrmwhgndfhmhfqqkr6ak0vt2dum3bjehl4udzhn2xtvuvnbfdzc1o3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/uff0emvlykxoogrsmwlqqxp4rm5xngjprlntcjzuzdhqdww4cmpcu2xoslfut0h4ekxpz3lvdhnhmfponytstfrxn1jbthhnvw44cuhxd05bdxh1c1dmutn1ewfnzmp3n3p1tunhckh6avm4azdybxpqtwrnoulszs9sejvgb003d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/u0vjk3jby2srou9bem9pa2htsuhfbnlouejucjfdctbqyvhsrvhpulzkekvodwpjaunkbm1hsm9vq3vxd0jczzzkdwivwitdmtnun1jpddavmvvxmnblc0y3b3rldkpjevjlce92cxvlwutwsvneempum09nrvhtnlbylzzyang3d.jpg","\/images\/objects_images\/51119732\/vfq1zfzxuitabuhftkjnrgziuumxywdtujvxunvanmgzamtzujlsvfhyefrurdk4cffzetfimwq4avpvvus0v2rvakrnumznrgr3uwnyc1z5q01ryumyznmxyitmevnennftrjzzbmvvevfxlzhxvdnttuhxz1ngukzewdfaeeg3d.jpg"]
 • ID 51119732 3-комнатная квартира прямая продажа
  Монолитный 7 этаж / 25 этажей
 • Москва, район Митино, Пятницкое ш., 15 Волоколамская 10 мин. пешком
39 900 000 300 000 ₽/м²
133.0 м²
 • Жилая, м² 68.2
 • Кухня, м² 17.1
Агент
Плютов Иван Васильевич Офис Центральный
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/46597066\/ekdkmfroenjmc09jtjvbdll1ccttr25vsfjuexpitue5mytkqm1mdtgxnk5rq3dxt1fhqlvsngfpuldyueq5sextr3jwtljgwdfot29vt1nvvtfjbxzvywftcfbhnedxzmhxq2l4tlzltgfjnmsxcnrmzdvdnfjxbdrsdw1lde83d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/rnb6dtrswgthelyrdlrsnvn1evnkmwfhcgfsqktoukxrbwtewhn1n1pzakfrems0v2v3eklqbnbseny0mlhucnv4qlzxmxcyqukwsus4yzl5adn2bjdbmmfmqvltufvxq2fvb0txew9tdmf1ahbieuztnmdydxhtbhexvtrhcwu3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/t2nlavrptw9yc1nzcwfecjn3ae1aeu5vdwo4sepoouthowxksnphvwevcedeek9jzkh4aew3nzbvbevmuddnyvy5tgthumqwbgf2rlz6muiyzehntde1cwptseh3owevs0d6r3jtadfdv2xcuuziuk5zoeu0swxjd2rxyxfvtg83d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/nvrwd3u3z0wrrknlbtflk29wstk4l2hodxlmafpll0jht2ovrxjhug5wawzrtfq4ykdjqkjnszdxddayv1btys81b2evsgzhek91mevyk3zoyurlazfcbwhun1piune4exbfcctkd1rwefrvsev0z0v5bva4t1jizug1dzmwn2g3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/lzq4bk5vunvkwkrwt0pir2pokzlct2rzrgzmdwhhzm14re1soglrdzziejnzovf6tgjhsi9nwxhzekvitmhpy3lycezdyvnratiwrddhvvu4wgdzv3n3qnjuq042dgpdbgfjbxhjsddlnvjomvhuu3zowfuzqvbxy3dmd3rwvmg3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/qu9iwfjtynlzmjjwynfjbmdxsxblcvbwtzrvdnvom05ht0erd3bik21yslnrs204t3hfl0m3vuvhq3ffzuxlsgdntzf2wlz2zctnnk44a1zqzngzwuf1l2qwv2jycu9oavlqbk9tcfbwevzlnwmwovbfs0tms3vtznd1c2hhrvq3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/yvlznmnewxizcfiwng05ttzhu1butgg3s2fhvmircmfvufbyzhizuetwbdk5mng4wtvrrxn6vgpmrlbpvm9wwelsnfvhafz4c2fpempsstdnz0v5oviyeenorth6mg9gd3fnl3lrskvecwnszjdtv1fktgxqddhzbmrrchpmwvq3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/k255ovbbqulxn0tibev3cflbate1mwx2ztzxddhartdgy3hms0izvlj1u3dvr2q1vuuwcghkalzrqmjmnznwawppwef5dy8zufvduvbpb2fuajzdvtjitwxzv3jttgpmy29mugzru2tusgs5znk1s1pmafu0rzr0tg44mtrkqzg3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/cnj5ekvez3nfcxu0n0dvb0jpbzfxvugryju3tuzntgjire9jctblzhdtqtfyr2hpvzbbmepazw9xvffuuzdteuhruwxwqkdsrtluvxlhzkdjbupobwpqd3kruezkcnhtyxiwzwxouvh0ungxtghwetzitlfuteozqi9ia29vzky3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/m1yyn0xstg5mry9oulixcgdtwxbwd2nmvdjstkftmwe5y0jwugvhn2diedjqqvz5whpeqxz4mjhabld0wg02qvjpbtbwywffyxlinmfzwxr6bdhzaetxmnb3ou55muxzsnjlbmywbnjwrmezwjavdgnhuwl5l1nuvdhavkhlqno3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/ufjsetv4wkhgbct1k2izdue0smdatujutdk4amnglzf0ngdrnmniretivffqss9it2xwrmrhsfi1ntj6buy1ahnkvtvrajhmv09ln25ybgnudgv1uevjmwtorff4athanwnutxrkrhm0mfpiogxauhjqugjqzwvzvmvpnlltnzi3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/uwd2l3fmnux2ehljy2heefgvt3pjze5uce9hec9xmgzqz090mfblywraohayuvpmq2dumvntmke1suown3qwalmwunh4og9oekg5cg11v2zzsjhik3zwwgp2d2xuskfwautay3gzog9wkzjsb0pnowp5v1c0sc93q2c5wjzpq0i3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/alnabu9abvd3twram29zbvpvehk2ohrmrtj3vjvktvfuq0lqzc8reta5butet2dirxhbdgljvzi2ukf6owtqutnocum4dexxtwdtmms1wer6rxdiukzqkzfqykzmvln0uujrmjnvskxwwhz5emrsteh5yjj1wxnjohrnchpobho3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/s3bstk9gn0lpmm9mn0fkeffizk1emu9lu1p3zznywgtrn3lst1fhmu9lbuvpvy80d2vbtw9wmdhnahiztfvhdxnmww9xdmp4yktevmjuehzzt3fvtfq0b3o2ylqvrhlkt29ccw5vuvdomkdzcjdpsldvbgfptwfvb3jiwtiyn2s3d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/dgfqwthqquw0mxf1ttewuwzxvvbncddhd2nwz0hank1sqjjzcu8xnwpiofninuozwjhvrldtzmi1nvlsaehtsgk4nna2ehvgalixawfmagdjodd6wfaydstjq051wnliulzusnbwmgheamnxvuxxwdlxeuqzn3c0ectungvut043d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/tvvndjbbd1hsvflhmtnczxbauvlrnvr6cklism1avc9llznjqkjjterkvnpizxjmsmfkcnheb1jfwevxc1p4ourinuj3tfvwbfdpowc2mhe5njjgtzbludvyyxl5mff6s25hdvo3vex0l2tzztbbcnzmsdf6mejaaehtug5qrm83d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/tnbergtodxjjyxhidefcburleutib09huzribzjiuhrelzrnmm5aujkyym9xndliwu5jcgyynhvathvyr2lwdg9bngpneukyawvqyjyrv0c1mgfqwvk1by9mowpjn2d6tdfyshvzrmm3otfwr2rqutjvyxhvmfp6mw5lz21ns203d.jpg","\/images\/objects_images\/46597066\/vupjam5scxzmznuyzghhnfoxvezhtxvpcxdpv0pxeepnyitjdnrmbmh3yw5ts2i2tfzyntb1dmx6utnjywtuuvlkce9tmeh5zhbhmtzpzgk5ujvewglibhfzyvprbfrvzdznbegwsxvtetvhwhg4uzg0vesrq2trd01wrzzzrem3d.jpg"]
 • ID 46597066 3-комнатная квартира прямая продажа
  Индивидуальный проект 9 этаж / 15 этажей
 • Москва, район Останкинский, Мира проспект, вл95 Алексеевская 2 мин. пешком
39 000 000 314 821 ₽/м²
123.9 м²
 • Жилая, м² 60.9
 • Кухня, м² 27.7
Агент
Каминская Наталья Павловна Офис на Баррикадной
Показать телефон
["\/images\/objects_images\/48504316\/bgr0cejxzjnidlhtbc9xcmlvtgzxc092tzfkohnmyzznr0llatnwm2d6agcxttyzuepwzersuzzrtxhxm0daaw41reivrytcafqzndn4uvjmakzbz3n3q0yxmhftqlzjdmpht1b6rlbivetvowrtoulwcja5cljln3rpsvjxcxk3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/qkdrudduyuy5k1fhyxrimhvmoelsdjjhqulpqvphszbvbstpzev3vjdtrys5b2k0tmvlrnp6afrgqtbwvtbtl2nuddltcjgzehnzbelqblv1dlhva0g3mi8zvdzeadbzq2z4dkvqr1bqzxzkmne2d1bnem93zmdcdmxnzgnisxi3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/a2m4dxbtbxkxdnk5bklnnww2nxn4mhowa29pqmszoxrwsfzgbktoovbravjucmvgvmxkqmf1bwrhmedioutzevoxrmhwyxf3udltdgrzsmppmxhqrflus2gxuez4nw1rbnr3vxlrt3jwt1picetwujlnrfbbyvzqdmswnmirzju3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/m2ywr3bnovbxt0vvsvbdnnfmegvzmzzmak1vmgl4c25uowsyqkwyuvpkvgnpngxaqnndvzfjufvrnnfhu1pzmdz4m1vzstrowndntupmmjboeglcwnbnczlaownxmhvrovy0yvvcwlzmmuz2wldumu5yrwfys2hxl2deqknrbm03d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/wukwyuh6uwr5nm1ibdhuvfzjsu93be1peuxnoxzoou9vvgnbaufoz1dtu25gs0sxsujtqtfcm0s1bevgwupcu0nfsw9qtwdrv3n6ewtinvh6ewvkvdh6qzfrnnpzegditu5fskjuukq5zjrlbgf0ouq4y1nprhjwt08vu0ixbwg3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/dzfhs0zatk9jegsrrzvhtgwynedjnlg1exfcbgpnnjhowhrxcuhwwnq0bupfddjfufu0y1fvennas3krdwg0rdbwaepxdxvwvepzefnlzny4shvid2fsexfzs3rsv0ffn1fzu2xmz2y1cwxbohayq3zkm0nkmhbxohruoev4ago3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/nnfdufzxaemrumfnc0j3em5bm1gwbdl3vkhudnz0zm4xwgdozwpnv09du3c5tlrya2uwsdd0cu1gowx1m3u5c25lafn5vwcvv2exyjjzl2hmue56wernmevwam1smdhjactevhbotitzae9pewjen3r3y0i0b0nytvdmu2rirki3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/zxnot0hqrhdsd3vnvfriawjnodfpujvvcdlhvtngtudzrjrouddgv3jjsy9hz2rpuxhkugtca3dpy1zyrmzomlv5agn4depkmgfpqst1nxzjuvjck3dsvutmdmdjr3m3t0zstedxcln2du9cafhouddwyzzod0qvvnnycvblwum3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/cfdicu1sudy0ohbcoe1ucjfzzvn2mjdrtxppbuvreggxzmflz09ncevitwhzv09zavjjbjm2z3vbbmdqujf2ulkwmjdjownnzllyaw4rswtcmkjodzbanujyskp4axrxbexyy0z5sfp6c254whdyskraafdssejym0tsewlad2s3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/vzhmdnvyl0zcetnytxvgeerkmzrjos94mm0zswlrtvnjbkfhvvdvnuppstl2sedhrtdfoey2wwryy2vqb1jdodn1nhvdufvjemnkvuk2nvzmemnitgjkmdryrjvxbmh0wjvpetbdqxlxrdu3rvllmk9jm1rxvetzrkdrzjrpmms3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/bxnhvgmzvtrewej5anfov3leodhwy1llc0vpt1pzzlpordf4cm9om3yzwm00smnlazjsbffzout2smliz1buqnfrtmjfzjlvn3pin0q1ckn3ehbeeldtv2lxmhzcu0p6y283wny1ak1naut6r2lcznzxzm5rzzf3ovblswc2vlk3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/udz5cdjebhphmgo4l0j2qzzfttbqwenyv1h1nexinit6btrzvvq0chlar2zedkrra1njrepwd1nnexzyn3zlmutiytzjngrvy08wkythdelszln1cte3bmdpyu5hntrltxcwwwn3qldiyzhccxq5cgn3u2flotjivkx4nzrwrzi3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/ann1nfvhqzvqtg9dd082tfpaavlhwmhlsvbrancrumfvcvpxn0lzvhkrnlnyu00wvupymenxwlbsefvpugnjufrtnkm2rjntagftzhkynjziqwoxwtiytznymdbszlniavpps1fhuw1sae41q0nus3peovo3q2hmn2vovuxwmhy3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/blzvytd4z0jqbm0zrvy2umrsbg1pk2dqz2ntuvfrruzxbhrtk0hndwvvtmvfvstumvc4m3i2qjv1ajcrvkrzeuxeqy9irgxmz200s0gynmpsbnd5ofjyu0fhngxqmxcxc1z0vu5wbwuwc21vb3fotflkc0nwbutpz1nvyvhjnhy3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/thztsm9hzgd4z2dtrgxnotqzdhuxa0g0mmvwzupsrgl2tuftejqwvhoxdvl2unlxq1z1uk9uqkvjehv5mhl1v3ers3rockjzruwwakpvouzurlbytw5jwezla3p6avpjckpacjjbyut6c2zieffedehvwnjza2f5tnbvnxo5wwi3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/ovi3d2psyjzmvxbqd0l2txhtvtdtzxpvzgtjse8vl3rsmi9cmwrhqwxdnnjyr0dieljmwlu2mldwylfwqllvduz6r1ozk1lfvezhuwfkkzjpvunwz3npulzssuw2wwlbuuxttmfovfd1dmporelrdxrtnnhdl3njs3bmv3pknmc3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/ynfswvu5vncvswduddnkvmtgvtlwdwphb2w0awrym29vc1jxm2tnbflln3pudu01ywrnuwkvodc0awlcstm0te9ttmjkqtfazgtzd0jswmltuljpbwg1rctddtntyjnmszrpystzwthgq3jlowtadzdyywr6atbers9kdww2y1o3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/tzdmburscwfxtffsnvewcvo4zgztdllyzuxhqvdjcfvawgmzdmhzdg81avjaq2duvmtddvk2rmzrudn6mmdemujgbgtpqnhmelvqyxrurg41elvxvehxbej6bwfizdbiz2zxkznlmjjqumhdrznitzfmy2rjqjdgaurhbnhsney3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/nfllchzwshn4zmhybm10qlzod2xcn3l4shdsmxbtk2vpnhjydndim0rbwmuzmfjlaldyaktzritps0zjvffqexhjn0xqsejomkywsvvhslb4eezjt1d5rwxcv0f0yxfmqmp6wjd1duzxujjxofjdz3mvugnosw1nnhcyuzbztfy3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/cm9os09waw5myznpn0e0q1g0znmyvutzr29lrjv6zzhoq0dts0c0rki5djezythrcxrtcddpcji4r29codbxrwnizu9izs94znp2ueprbs9eykxozwjlekrzuwzyanzkznpizxhxrunndfb1t2prdu1nnxm1qzg2sxzym004l2u3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/u25gsvfek3plnkt2z2ztl09jqwljvehxk0rjts9puwphunurmfdhrlvrytr5u2g3v0zps1z6wdywd3ryvedrsnm2ymrim1irrdjhcnuxk0njsurrde5wzewzc2lrrst4rffxsejdy2lvuctzuettznu5bffrzwpjqmnss1ltovc3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/uerwc1hatflkqxbltzhkchjwec9uulrartdln0lhunjxnllqefbqbmp3rufru05mmneyrkpwqlvaeuwydzbruzf6l3f1bllfbkvmdna3sjvjt0dpm1vzqvndqvztrtu1czewcg1vcegxym5svgrrefdfdzzvmeq5rzm2s3hyuji3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/rmlroxlguuvketlqa2v5chducelumnbvdg9xd2zdamrmym9scu0vcw9lrhbxqvdlnfnpv0lmb3vumvpcqu4vtjbxv2r6eg1hcfy0awnychjqkzjiaex5mxjqagrrk200eg5danlpd0zpy1v3l3evr0syz2tmd1vhzgd4rxvorfq3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/bk16m0f2qnfkmhz3agflc3f2ufv0tetodetuem9tulrol2fnvgh6ntb2b0ndc2xxdguycgx6elk3ten0blvrcu1xu2cxejq3tzv3rjk1sg9yne9jdza3mlgxs3fscdfzcvjvmmhwwfdndtryyjjjnk9na0lua3hctwvymdgxqu03d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/cklwbk9jz1drn1b2udjzrxlayxvwreten0tdrhbnwwrrvlfxcfc2wmzezhf2q2zkdk9bshrrodf2rfpmrzm1ejc1bep0dlhuawk2u0zvek5nm2voyxvkwlbcmujabexkq05bbuznvgdfmgtftw1mcglcmedwakcymkizsxkytki3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/ajdfwvrjrxhucnqyvlyxcziwcldinufvwm5pbfhok3dxamnsz1zvrw03b2jzowoxwtdpvghkkzdzlzjnsk0vmk5grdaxzdarmhdiwwzhdlh3y0iwl01iuglobgnpntdrswvxaxnarkzddjb4vexgrnmwws9qqwmyzhneeljrkys3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/nwzoavztnwruv3bswkl5oe5sulmveff3oc9tl2jhegxzqxdzwezmylfya2dpy0dmvnjtnnz1ak4rszv3uzriwvrizkzdqtzvyvdkwtrbefbtajhomjv1d0vnwlvqrmdyted2ruh2zdvlblhta3dhszk0ejn6qvqvt2rdbfbyrnc3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/n1nztjftaxr3tlhmyjk2dun6qvnly3y3elpscwrfakswdzvfyvmvtkzwbkk4aed1zvlvz2lucwrbzvp0mvfddvrmv1daahdndvv6q2zrc0m4yjdzcelrsgjidk5ot0jzvvvmaer2lzradvlos3hxaeret0pdszfur1jnskn5mwm3d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/shztck1vvfhwexbmvnnouvpndmt6wfyzcdvlsxp1uef5duc0nxpnatqyoe9nsi9lrmvidlqrddlzyzd2te9hywywturwn05nuneyn01lrzc0s1hxq2r6mxdztwths29dyk5helpnnkxwbeq5tuurty8rbxdhc2rwzwnnczq4wu03d.jpg","\/images\/objects_images\/48504316\/nzdnzuxkm1kysfmrourvl3crnluxthdltkh3s2tmmlliyxnzcfpxs2vpwlpzz3rrovrqtzc1d0d2d2jxmkzodeznn25znw55zvbrzknmutvhcekzn2ovdudhk0loyzrhl2lqekq0zfzpsvm5swc3qwj4andeakpkt2dsuxbxcvi3d.jpg"]
 • ID 48504316 5-комнатная квартира встречная продажа
  кирпичный 1 этаж / 10 этажей
 • Москва, район Аэропорт, Ленинградский проспект, 43, к 2 Аэропорт 7 мин. пешком
38 000 000 380 000 ₽/м²
100.0 м²
 • Жилая, м² 81.0
 • Кухня, м² 15.0
Агент
Таранухин Евгений Иванович Офис Таганский
Показать телефон
 • Показать на странице:
 • 10
 • 20
 • 30

Продажа дорогих квартир в Москве

Агентство недвижимости Простор предлагает купить или продать квартиру в Москве и Московской области. Наша база насчитывает более 5000 квартир и всё время пополняется. В штате агентства недвижимости – не только профессиональные риэлторы, но и юристы. Мы проведем бесплатную оценку, проверим юридическую чистоту квартиры по 78 пунктам, поможем составить и оформить документы.

У нас самый большой охват источников рекламы и предложений среди всех агентств недвижимости Москвы и Подмосковья! Помимо собственной базы, риэлторы работают со 120 профильными сайтами, соцсетями, закрытыми базами – всего задействуется свыше 140 каналов. Кроме того, с нашей помощью можно заключить сделку в ускоренном темпе, а продать квартиру получится в 2-4 раза быстрее благодаря запатентованной методике скоростных продаж.

Позвоните в агентство недвижимости Простор или оставьте заявку риэлтору на сайте, чтобы получить исчерпывающую информацию о покупке или продаже квартиры!

консультация юриста